Pravidla

 

Pravidla a bodování seriálu Nova Cup

 

Pravidla seriálu Nova Cup vycházejí z pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) Soutěžní řád pro závody horských kol v ČR dostupný na stránkách ČSC. Všichni účastníci seriálu Nova Cup jsou povinní tato platná pravidla od 1. 1. 2017 dodržovat. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a odsouhlasená (písemně nebo elektronicky) přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.

Základní ustanovení:

1.1. Startovné a výtěžek z jiných služeb patří pořadateli, pokud není rozpisem nebo smlouvou stanoveno jinak. Startovné bude vráceno pouze v případě, že se soutěž nebude konat.

1.2. Každý účastník závodů startuje na vlastní nebezpečí. Účastníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu. Doporučujeme si sjednat úrazové pojištění.

1.3. Účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a na majetku.

1.4. Účastník vyplněním přihlášky na závod potvrzuje správnost údajů.

1.5. Pořadatel se zavazuje, že poskytnutá data nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Vybavení:

2.1. Povinné nošení ochranné plné přilby má zásadní platnost. Přilby, kterých se používají při soutěžích a v průběhu tréninkového procesu, musí být schválené a musí odpovídat bezpečnostním normám. Tyto přilby musí sloužit k ochraně hlavy. Účastník bez ochranné přilby nebude připuštěn na start závodu.

2.2. Účastníci nesmí používat kola (přední i zadní) o průměru větším než 29 palců.

2.3. Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

2.4. Všechna horská kola použitá v závodech musí být poháněna pouze lidskou silou. Pořadatel může například handicapovaným účastníkům udělit výjimku.

Identifikace závodníků:

3.1. Při prezentaci bude účastníkovi předána tabulka se startovním číslem. Tabulku si závodníci musí připevnit na viditelné místo na řídítkách. Účastník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat.

3.2. Pořadatel má právo na změnu obsahu startovní tašky.

Závod:

4.1. Účastník musí projet trať a vzdálenost, která byla stanovena před startem závodu. Účastník závodu je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustil.  Závod bývá zpravidla ukončen v předem stanoveném časovém limitu.

  • Časový limit pro jednotlivé trasy:
    • Extreme – 13 hod
    • Trasa A – 6 hod
    • Trasa B – 6 hod
    • Nova Jízda – 5 hod

4.2. Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník závodu opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je povinen se vrátit na trať ve stejném místě.

4.3. Chůze, běh nebo jízda mimo vyznačenou trať, bez zjevného úmyslu návratu na trať nebo činnost mimo vyznačenou trať, je důvodem k diskvalifikaci.

4.4. Účastník závodu se nesmí vyjadřovat hrubými slovy, projevovat se hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a zejména vůči oficiálním představitelům.

4.5. Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů a diváků, jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění je závodník vyloučen ze závodu.

4.6. Účastník závodu musí dodržovat platné cyklistické předpisy.

4.7. Pokud trasa povede přes pozemní komunikace je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Na území Polska jsou závodníci povinni dodržovat zákon ze dne 20. června 1997 o pravidlech silničního provozu ( č.z. 1997 Nr 98 poz 602). Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu, na turistických stezkách mají turisté přednost.

(Na terenie Polski zawodników obowiązuje USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 . Zawodnik jest zobwiązany stosować się do zasad ruchu drogowego, a na szlakach turystycznych ustąpić pieszym.)

4.8. Účastník závodu musí prokázat občanskou etiku v každé situaci. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o to tento závodník požádá.

4.9. Účastník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trati. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. (!) Za případné porušení může být účastník pořadatelem finančně pokutován nebo vyloučen ze závodu.

4.10. Pokud účastník odstoupí ze závodu, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pořadateli nebo časomíře v prostoru cíle.

Zakázané látky:

5.1. Účastník závodu nesmí být pod vlivem drog a látek uvedených na listině Mezinárodní cyklistické unie (UCI) jako zakázané dopingové látky.

Protesty

6.1. Účastník závodu, který se domnívá nebo má výhrady vůči rozhodnutí rozhodčích či jednání jiných účastníků závodu, má právo se proti takovému jednání odvolat – podat protest. Podání protestu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč splatným při podání protestu.

6.2. Oznámení o protestu musí účastník učinit okamžitě, jak je to možné s ohledem na průběh závodu, nejpozději však po projetí cílem a to ústně řediteli závodu. Do 30 minut pak písemně (na tiskopise Nova Cupu, který obdrží v kanceláři závodu) do rukou ředitele závodu.

6.3. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

Vyhlašování vítězů jednotlivých závodů

7.1. Řádně registrování závodníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu a dosáhnout ve své kategorii 3 (tří) nejrychlejších časů, budou v rámci programu závodu vyhlášeni. Vyhlašováni jsou závodníci s prvním, druhým a třetím nejrychlejším časem v dané kategorii.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit všechny kategorie daného závodu. Bez ohledu na to, zda Pořadatel některou z kategorií na dané trase a daném závodě vyhlásí, je vždy spočítán a zaznamenán bodový zisk závodníka podle závodníkem dosaženého umístění. Pořadatel sloučí kategorii se sousední kategorii, pokud při uzavření registrací nebude počet přihlášených v dané kategorii alespoň 5 závodníků.

7.3. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží při vyhlášení věcné ceny. Vítězové v kategorii OPEN obdrží také peněžní obnos.

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změny peněžního ohodnocení vyhlášených závodníků.

7.5. Informace uvedené v bodě 7.3. se nevztahují na závod Gočárovy schody, na kterém nebudou věkové a OPEN kategorie a na kterém bude použito dělení ELITA / HOBBY. Vítězové závodu Gočárovy schody v kategorii HOBBY obdrží věcné ceny. Vítězové závodu Gočárovy schody v kategorii ELITA obdrží peněžní obnos.

7.6. Celkové vyhlášení seriálu proběhne 16. září v Mikulově po vyhlášení závodu. Vyhlášení bude vycházet z celkového hodnocení seriálu a bude oceněno prvních pět žen a mužů (jednotlivé kategorie se nevyhlašují). Průběžné hodnocení seriálu naleznete na adrese: http://www.sportchallenge.cz/cz/novacup/vysledky/bodove-hodnoceni_172001.

Bodování jednotlivých závodů v rámci hodnocení celého seriálu

8.1. Řádně registrování závodníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu, získají na základě umístění bodový příděl do celkového hodnocení seriálu Nova Cup. Body budou přidělovány na základě absolvované trasy.

8.2. Body za umístnění jsou přidělovány pouze na 6 (šesti) závodech seriálu Nova Cup: Hradec Králové, Stolové hory, Sázava, Tábor, Harrachov a Mikulov. Závod Gočárovy schody v Hradci Králové není bodován a neovlivní celkové hodnocení seriálu.

Celkové umístění a vyhlášení vítězů celého seriálu

9.1. Závodníkem získané bodové ohodnocení z jednotlivých závodů je vždy zaznamenáno. Celkový bodový výsledek závodníka v seriálu Nova Cup 2017 bude dán součtem 5-ti nejvyšších bodových zisků závodníka v případě, že závodník absolvuje všech šest bodovaných závodů. Pokud se závodník zúčastní pouze 5 a méně bodovaných závodů, budou do celkového bodového hodnocení zahrnuty všechny bodové zisky závodníka. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění.

9.2. Vyhlášení celkových vítězů proběhne po skončení 6. závodu – Nova Cup Mikulov.

Týmová soutěž

10.1. Závodníci se do týmu přihlašuji při registraci do závodu. Závodníci jsou zařazení do jednoho týmu pouze, pokud se názvy týmu shodují názvem přesně, vč. diakritiky, mezer, malých a velkých písmen. Maximální počet členů týmu není stanoven.

10.2. Týmová soutěž bude vyhlašována pouze za celý seriál Nova Cup, týmy nejsou vyhlašovány v rámci jednotlivých závodů a budou vyhlášeni po skončení 6. závodu – Nova Cup Mikulov.

Zařazení do kategorií a týmů

11.1. Každý závodník je hodnocen v kategorii OPEN, otevřené kategorii, ve které nejsou závodníci rozlišeni podle věku, pouze podle pohlaví na MUŽI OPEN a ŽENY OPEN.

11.2. Každý závodník je dále zařazen do věkové kategorie, podle ročníku narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoliv dosažený věk v době konání závodu.

11.3. Výsledky jsou závodníkům zaznamenány v kategorii OPEN i ve věkové kategorii. Závodník je tedy hodnocen současně ve dvou kategoriích.

11.4. Závodníci jsou zařazení do jednoho týmu pouze, pokud se názvy týmu shodují názvem přesně, vč. diakritiky, mezer, malých a velkých písmen. Maximální počet členů týmu není stanoven.